Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató a „Heaven Chocolate and more” weboldalához és webshophoz kapcsolódó adatkezelésekről A „Heaven Chocolate and more” kiemelt figyelmet fordít arra, hogy adatkezelése során a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: Általános adatvédelmi rendelet), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek (továbbiakban: Infotv.), az egyéb jogszabályoknak, és a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH) tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően járjon el. 1. A tájékoztató célja Jelen tájékoztató célja, hogy tájékoztatást nyújtson az Adatkezelő által alkalmazott, a honlapját (www.heavenchocolate.hu) Felhasználók személyes adataira vonatkozó adatvédelmi és adatkezelési elvekről. 2. Az adatkezelő megnevezése Név: Kántor Éva Mária egyéni vállalkozó Nyilvántartási szám: 52746473 Adószám: 69133914122 Statisztikai számjel: 69133914108223102 Székhely és levelezési cím: 7624 Pécs Bálicsi út 2/3. Képviselő: Kántor Éva Mária Telefonszám: +3620 920 7255 E-mail cím: kantoreva28@gmail.com 3. A kezelt személyes adatok köre A kezelt adatok köre minden olyan adatra kiterjed, amelyet Felhasználó a weboldal és webshop használata során Adatkezelő rendelkezésére bocsát, illetve mindazokra az adatokra, amelyeket a Felhasználó az Adatkezelőnek megküld. Amennyiben a kezelt adataiban az adatkezelési időszakban bármilyen módosítás vagy változás történne, kérjük, haladéktalanul jelezze a 2. pontban meghatározott kapcsolattartó részére. 4. Az adatkezelés célja, jogalapja 4.1. Adatkezelő az Érintett nevét és e-mail címét az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja jogalap, azaz az Érintett előzetes hozzájárulása alapján, a Reklám tv. 6. § (1) bekezdéssel összhangban direktmarketingtevékenység céljából kezeli. 4.2. Adatkezelő a regisztráció során megadott adatait (név, e-mail cím, jelszó) az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja jogalap, azaz az Érintett előzetes hozzájárulása alapján kezeli. Az adatkezelés célja az online felhasználói fiók útján történő kapcsolattartás lehetőségének biztosítása, az ügyfelekkel történő kapcsolattartás egyszerűsítése, a regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosítása, jelszó esetén az adatbiztonsági követelmények teljesítése. 4.3. Adatkezelő a webshopból megrendelés esetén az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja jogalap alapján a szerződés teljesítése céljából kezeli a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat, így különösen az érintett nevét, lakcímét, szállítási címét, megrendelt termékeket, megrendelés idejét, telefonszámát, e-mail címét, egyéb kérését. 4.4. Adatkezelő workshopra regisztráció esetén az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja jogalap alapján a szerződés teljesítése céljából kezeli a résztvevő nevét, részvétel időpontját, részvételi díj összegét, elérhetőségét, érintett egyéb megjegyzését, esetleges ételallergiáját. 4.5. Adatkezelő kapcsolatfelvétel során megadott adatait, így különösen az Érintett nevét, e-mail címét, megkeresés szövegét az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja jogalap, azaz az Érintett előzetes hozzájárulása alapján válaszadás céljából kezeli. 4.6. Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja jogalap, azaz az Érintett előzetes hozzájárulása alapján médiafelületeken való felhasználás és marketing céljából készít, illetve kezeli a workshopon résztvevőkről készített fényképeket. 4.7. Adatkezelő számla kiállítása céljából, a számla kiállításáig jogi kötelezettség – Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont és az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) – alapján kezeli az Ön nevét, címét. 4.8. Adatkezelő a számla megőrzése céljából, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján, 8 évig jogi kötelezettség – Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – teljesítése alapján kezeli a nevét, címét. 4.9. Adatkezelő az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, azaz Adatkezelőnek szerződésből eredő igények érvényesítéséhez fűződő jogos érdeke alapján kezeli az Érintett 4.3. és 4.4. pontok szerinti adatait. 5. Az adatkezelés időtartama Az Adatkezelő a 4.1.-4.2. és 4.5. - 4.6. pontokban az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a 4.9. esetben a szerződés teljesítésétől a szerződésből származó igények elévüléséig, 4.7. esetben a számla kiállításáig, a 4.8. pontban meghatározott esetben a Számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § szerinti 8 évig tart. 6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás Az adatkezelés során személyes adatait az adatvédelmi szabályok szigorú betartásával, Adatkezelő jogosultsággal rendelkező munkavállalói és adatfeldolgozói férhetnek hozzá, a szervezeti rendszeren belül kialakított hozzáférési rendszer szerint, a feladatellátáshoz szükséges mértékben, és őket titoktartási kötelezettség is terheli. Adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: A megadott adatainak tárolását Gyapinet Bt.biztosítja. A kiszállítást a DPD Hungária Kft. végzi, az online fizetési szolgáltatást az OTP Mobil Kft. nyújtja. Adatkezelő részére a könyvelést a MEDIÁN CONTROL Kft. biztosítja. OTP Mobil Kft. DPD Hungária Kft. MEDIÁN CONTROL Kft. Gyapinet Bt. 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet 7634 Pécs, Magyarürögi út 34. 1078 Budapest, Cserhát utca 17. II. em. 18. ugyfelszolgalat@simple.h u, Telefonszám: 06 1 3666 611 dpd@dpd.hu; adatkezeles@dpd.h u info@mediancontrol.h u; +36 (70) 362 3062 support@gyapinet.h u 7. Adatbiztonság 7.1. A Adatkezelő megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a Felhasználók személyes adatainak megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. 7.2. Az Adatkezelő weboldala az alábbi cookiekat használja: „Cookie” neve „Cookie” célja Működési ideje PHPSESSID Ez a süti a Php sessionhoz, biztosít hozzáférést, ami a gyakorlatban az ideiglenesen szerveren tárolt adatokat jelenti. A böngészési programfolyamat végéig. auth_id és auth_sid A bejelentkezett felhasználó autentikálásáért felelnek. 7 nap return_user Egyedi felhasználó azonosításáért felel. 10 nap cookieconsent_dismissed A sütihasználatba való beleegyezésre kérő felugró ablak zárva tartásáért felel, amennyiben a felhasználó már elfogadta a sütik használatát. 1 év log_stat Ez a látogatói tevékenységek naplózásáért felel (mely aloldalakat látogatta a felhasználó a honlapon). 20 perc popup A popupok kezeléséért felel. A böngészési programfolyamat végéig. 8. Az érintettek jogai 8.1. A Felhasználó jogosult a rá vonatkozó adatkezeléshez kapcsolódóan az Általános Adatvédelmi Rendelet 15. cikkében meghatározott információkhoz hozzáférni, ideértve különösen azt, hogy az Egyetem tájékoztassa, hogy a) milyen személyes adatait, b) milyen célból és jogalapon, c) milyen forrásból gyűjtve, d) mennyi ideig kezeli, illetve e) az Egyetem kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait, valamint, hogy f) az érintett milyen jogokkal és jogorvoslati lehetőségekkel rendelkezik az adatkezelés során. 8.2. A Felhasználó jogosult a rá vonatkozó pontatlan (téves vagy hiányos) személyes adatok kijavítására, helyesbítésére az Általános Adatvédelmi Rendelet 16. cikke alapján. 8.3. A Felhasználó jogosult arra, hogy a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulását bármikor indokolás nélkül írásban visszavonja az Általános Adatvédelmi Rendelet 7. cikk (3) bekezdés alapján. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 8.4. A Felhasználó jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 17. cikk alapján a rá vonatkozó személyes adat törlésére, különösen, ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatkezelés jogellenes, illetve az érintett a hozzájárulását visszavonta (és nincs más jogalap az adatok további kezelésére). 8.5. A Felhasználó jogosult az Általános Adatvédelmi Rendelet 18. cikkében meghatározottak szerint a személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását kérni. Ebben az esetben a korlátozás alá eső személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 8.6. A Felhasználó, az Általános Adatvédelmi Rendelet 20. cikkében meghatározottak szerint jogosult a rá vonatkozó, általa megadott személyes adatokat széles körben használt elektronikus formában megkapni és az adatokat más adatkezelő részére továbbítani. 8.7. A Felhasználó, az Általános Adatvédelmi Rendelet 21. cikkében meghatározottak szerint jogosult tiltakozni az 5.2. pontban meghatározott adatkezelés ellen. 8.8. Az adatkezeléssel kapcsolatban az itt felsorolt jogaival a 2. pontban meghatározott elérhetőségeken élhet. 9. A Felhasználó a jogaikat az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja Az adatkezeléssel kapcsolatos esetleges panaszát a 2. pontban meghatározott kapcsolattartó e-mail címén teheti meg. Amennyiben postai úton kíván a Felhasználó panaszt tenni, azt a 2. pontban meghatározott címre küldve teheti meg. A Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., telefon: +36 (1) 391-1400, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) fordulhat, ha úgy érzi, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Felhasználó a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat, és a pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.